Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

Rolnicy powinni pamiętać, że najważniejszym i ostatecznym beneficjentem spisu rolnego są oni sami. Jeśli lekceważą obowiązek spisowy, szkodzą przede wszystkim sobie samym.

ZNACZENIE WYNIKÓW SPISOWYCH DLA GMINY I ROLNIKÓW

Powszechny Spis Rolny jest jedynym pełnym badaniem polskiego rolnictwa – obejmuje każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Zebrane podczas spisu dane mają zatem wyjątkowe znaczenie i są jedynym wyczerpującym źródłem informacji:

- do formułowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (dane spisowe wpłyną na wysokość dopłat unijnych oraz kwot produkcji rolnej);

- o wielkości i strukturze gospodarstw rolnych w gminie oraz stanie i perspektywach rozwoju lokalnego rolnictwa (są wykorzystywane w lokalnych strategiach i planach rozwoju);

- dla ministerstw i agencji rządowych będąc podstawą do tworzenia polityk sektorowych wspierających gminy, rolników, środowiska wiejskie oraz zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom w kraju.

KONSEKWENCJE NISKIEJ KOMPLETNOŚCI WYNIKÓW DLA GMINY I ROLNIKÓW

Brak pełnych i rzetelnych danych o stanie rolnictwa na szczeblu gmin może mieć bardzo negatywny i długofalowy wpływ na sytuację polskich rolników:

- istnieje ryzyko przyjęcia w strategiach regionalnych wspierających rolnictwo czy obszary wiejskie i ich mieszkańców założeń nieadekwatnych do rzeczywistych potrzeb;

 - podział unijnych funduszy dla polskiego rolnictwa w kolejnych latach (a tym samym wysokość dopłat dla rolników) będzie przeprowadzany na podstawie niekompletnych danych;

- nie będzie możliwe prowadzenie efektywnej polityki rolnej dostosowanej do szczególnych potrzeb gmin na co najmniej 10 lat (czyli do następnego spisu rolnego);

- brak będzie informacji koniecznych do podejmowania decyzji dotyczących wsparcia konkretnych, zagrożonych gałęzi rolnictwa albo konkretnych obszarów w kraju.

 

Rolniku, nie czekaj dłużej ze spisem! Każdy wypełniony formularz, to bardziej precyzyjne dane i bardziej konkretne działania wspierające Ciebie i Twoją rodzinę w okresie najbliższych 10 lat!

 

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?

Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara

Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia  wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobę uprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny.

Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku.

Bez danych nie ma skutecznej polityki rolnej

Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.

Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.

Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

Zbiróka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Borowiu uprzejmie informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon (nie będą odbierane opony pochodzące z działalności rolniczej)

 Zbiórka odbędzie się 29.10.2020r. (zgodnie z harmonogramem) w sposób objazdowy, a odpady należy wystawić w obrębie swoich posesji dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym.  

Do grupy odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:

 • MEBLE: stoły, krzesła, szafy, półki, sofy, tapczany, fotele, dywany, chodniki, materace, wykładziny podłogowe, pierzyny, suszarki do bielizny, żyrandole, sztuczne choinki, lustra, meble ogrodowe( stoły, krzesła, parasole, baseny dmuchane),
 • OPAKOWANIA: skrzynki ( drewniane, plastikowe) po warzywach, puste beczki ( za wyjątkiem beczek po olejach, smarach, substancjach niebezpiecznych),
 • WÓZKI DZIECIECE, ZABAWKI DUŻYCH ROZMIARÓW,
 • ROWERY,
 • OPONY: od samochodów osobowych, rowerów, taczek, motocykli (opony muszą być bez felg). Opony rolnicze nie będą odbierane z posesji.

Do grupy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:

 • Pralki, lodówki, komputery, telewizory, radia, suszarki, drukarki, wiertarki, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, odtwarzacze mp3, żelazka,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go, zgodnie z art. 4 ust. 24 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Powyższe argumentowane jest również ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracowników odbierających odpady. Niekompletny sprzęt elektroniczny i elektryczny nie będzie zabierany.

Do grupy odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy:

 • ODPADY REMONTOWE: (płytki (terakota, glazura), materiały izolacyjne takie jak styropian, papa, eternit, wata szklana, dachówki, blachodachówki, wszelkiego rodzaju szkło okienne, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny - metalowe i plastikowe, rury - kanalizacyjne, ciepłownicze, kostka brukowa, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, klejach, panele elewacyjne, ścienne i podłogowe, elementy ogrodzenia, stolarka budowlana( belki, panele, ramy okienne, drzwi, rolety),
 • CZĘŚCI SAMOCHODOWE, KOSIARKI SPALINOWE: zderzaki, szkło samochodowe, reflektory, elementy karoserii),
 • ARMATURA SANITARNA: umywalki, wanny, brodzki, sedesy, grzejniki, bidety,
 • ODPADY OGRODOWE: trawa, liście, gałęzie, korzenie,
 • ODPADY NIEBEZPIECZNE: puszki po farbach, beczki po olejach, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, farby, kleje, odpady zawierające rtęć.

Odpady nie podlegające zbiórce w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Garwolińskiej w Borowiu ( plac za kościołem parafialnym)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 7.30-15.30.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Urząd Gminy w Borowiu przypomina o tym, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozostawianie odpadów komunalnych poza godzinami pracy PSZOK-u jest niedozwolone. Takie zachowanie jest nielegalne i grozi karą grzywny lub nagany.

Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń:

/Zaśmiecanie/ Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany.

Apelujemy do mieszkańców gminy Borowie, którzy będąc świadkami podrzucania odpadów komunalnych do PSZOK-u (plac za kościołem parafialnym w Borowiu) poza wyznaczonymi godzinami pracy (każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 7.30-15.30), aby natychmiast reagowali i zgłaszali sytuacje do Urzędu Gminy Borowie tel. (25) 685-90-70 lub na Policję.

Punkt czynny jest w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 7.30 do 15.30.
Odpady do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie od mieszkańców gminy Borowie, którzy odprowadzają opłatę za gospodarowanie odpadami do Urzędu Gminy. Celem uniknięcia „podrzucania” do PSZOK odpadów przez firmy usługowe świadczące usługi sprzątania lub remontowe, w Punkcie prowadzony jest proces weryfikacji osób dostarczających odpady. W celu potwierdzenia faktu zamieszkania na terenie gminy Borowie, mieszkaniec winien okazać się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania. Powyższa procedura ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których odpady do Punktu dostarczać będą osoby zamieszkujące na terenie gmin innych niż gmina Borowie bądź podmioty nieuprawnione np. firmy i instytucje, które zobowiązane są do zawierania umów na odbiór odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia przez daną firmę działalności. Do PSZOK nie są również przyjmowane odpady w ilościach hurtowych, które mogłyby wskazywać, że powstały poza gospodarstwami domowymi.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenia tejże działalności.

Plakat - Bezpośrednia wizyta rachmistrza

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

 

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

 

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

 

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

 

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej  (22) 279 99 99.

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.