Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU W 2021r.

 

Wójt Gminy Borowie informuje, że z dniem 04.01.2021r. mieszkańcy gminy Borowie mogą składać wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest w 2021r.

Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez gminę Borowie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W zależności od poziomu przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych z dotacji budżetu gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonych na realizację powyższego zadania.

Dofinansowanie do ww. działania wynosić będzie 100 % kosztów tego działania m.in. demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borowie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Borowie (Biuro Obsługi Interesanta) oraz na stronie internetowej www.borowie.pl w zakładce dokumenty do pobrania. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr tel. (25) 685-98-50.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek azbest.odt)Wniosek[ ]11 kB

 Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

 • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wersja PDF wniosku - otwórz

Wersja edytowalna wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wzór formularza rozliczenia pomocy - otwórz

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

 • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
 • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
 • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.  

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Link do strony ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2021r.

       Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439) Wójt Gminy Borowie zawiadamia, że w dniu 18.11.2020r. Rada Gminy Borowie podjęła uchwałę nr XXIII/135/2020 (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2020 r., poz……)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 1. 20 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje kompostowanie bioodpadów (opłata zawiera zwolnienie w wysokości 5 zł za zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie)- wymagane złożenie nowej deklaracji
 2. 25 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje oddawanie bioodpadów;
 3. 75 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

Zmiana stawki opłaty podyktowana została wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnym, który spowodowała zmiana jaka zaszła w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główna zmiana dotyczy sposobu rozliczenia z firmą odbierającą odpady komunalne. Zgodnie z art. 6f ust. 3 i 4  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów. W latach ubiegłych była to stawka ryczałtowa czyli niezmienna kwota pieniężna niezależna od ilości odebranych odpadów. W myśl obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach system gospodarki odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym się, a więc konieczne jest zapewnienie środków na jego prawidłowe funkcjonowanie. Tym samym należało dostosować stawki opłaty od mieszkańców tak, aby wystarczyła ona na realizację zadania, którym gmina została obciążona.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Terminy i sposoby wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w uchwalonych terminach płatności:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec)- do 31 stycznia
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)- do 30 kwietnia
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)- do 31 lipca
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień)-do 31 października

Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Borowie.

Druki deklaracji uwzględniającej zniżkę będą dostępne od 1 stycznia 2021r.
Deklarację należy złożyć do Wójta Gminy Borowie w jeden w następujących sposobów:

 

 • w formie papierowej, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Borowie( Biuro Obsługi Interesanta) bądź wysyłając pocztą tradycyjną na adres ul. A.Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1173) lub Profilem Zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U.z2020r.poz.346 ze zm.)

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Borowie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości (tj. zmiana właściciela, zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość np. z powodu urodzenia, śmierci). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie stawek za odpady 2021.doc)Zawiadomienie[ ]1003 kB

Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

 

W jakich sprawach należy zwrócić się do infolinii spisowej? Oto lista najczęściej zgłaszanych przez rolników problemów, które pomoże rozwiązać konsultant telefoniczny:

- nie mam listu od Prezesa GUS z numerem gospodarstwa rolnego, więc nie mogę się zalogować do aplikacji spisowej;

- rozpocząłem/-ęłam samospis internetowy, ale formularz został zablokowany;

- nie mogę dłużej czekać i chcę się spisać przez telefon w tym momencie;

- chcę się spisać i zostawić numer telefonu do siebie, żeby to rachmistrz zadzwonił i wtedy razem spiszemy moje gospodarstwo rolne.

 

To proste! NIE ZWLEKAJ - wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i załatwione!

 

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.