Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny powołano Zarządzeniem Wójta Gminy Borowie Nr 47 / 2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku ( po zmianach wynikających z Zarządzeń nr 95/2013 z dnia 20.11.2013r, 6/2015 z dnia 03.02.2015r oraz nr 104/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku), w następującym składzie:

Przewodnicząca
Marzena Nowak - nauczyciel

Zastępca Przewodniczącego
Ewa Wielgosz - nauczyciel

Członkowie zespołu:
Halina Trendak - specjalista pracy socjalnej
Bernadeta Serzysko - starszy pracownik socjalny
Katarzyna Kot - nauczyciel
Edward Dąbrowski - lekarz medycyny
Anna Markowska - kurator rodzinny
Łukasz Rosłaniec - dzielnicowy
Marianna Włodarczyk - starsza pielęgniarka środowiskowa

Tomasz Majczyna - Kierownik GOPS

 
Szczegółowe warunki funkcjonowania oraz zasady powoływania i odwoływania członków zespołu określone zostały w Uchwale Nr XXVII/162/2021 Rady Gminy Borowie z dnia  02 lutego 2021 roku

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 1. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu problemów, poprzez odtworzenie lub wzmocnienie jej funkcji.
 2. Zintegrowanie działań instytucji lokalnych.
 3. Zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.

Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się:

 1. Inicjowaniem przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 2. Współdziałaniem z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Wdrażaniem rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.
 4. Monitoringiem i ewaluacją procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
 5. Realizacją zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borowie do 2015 roku.
 6. Edukacją społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 7. Realizowaniem działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzeniem lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
 8. Poprawą skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowaniem występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywnością podejmowanych działań.
 9. Inicjowaniem badań, diagnoz środowiskowych, opracowaniem ekspertyz, zbieraniem i analizą danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji.
 10. Pomocą osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.