Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 04 czerwiec 2018
Utworzono: 04 czerwiec 2018

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, gminy mają obowiązek osiągać poziom recyklingu w 2018 r. na poziomie 30%.

W związku z powyższym informuję, że pracownicy firmy EKOLIDER podczas odbioru odpadów będą zwracać szczególną uwagę na sposób segregowania odpadów przez mieszkańców oraz na frakcje umieszczane w poszczególnych workach/pojemnikach. Coraz częściej zgłaszane są nie zasadne reklamacje związane z nieodebraniem odpadów od mieszkańców.

Wobec powyższego uprzejmie informuję, iż każdy właściciel nieruchomości, który zadeklarował segregację odpadów powinien to wykonywać w sposób należyty dzieląc odpady na poszczególne frakcje i tak w worku na makulaturę powinna znajdować się makulatura, w worku na szkło powinno być szkło itp. Do odpadów zmieszanych należą tylko odpady komunalne i nie powinno tam być odpadów: poremontowych budowlanych, popiołu, dętek, wiaderek plastykowych itp.

Odpady: poremontowe, budowlane, popiół, dętki, opony, wiaderka, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe powinny być dostarczone do punktu zbiórki odpadów w Borowiu przy ul. Garwolińskiej / przy kościele/ w dniu kiedy są zbierane odpady w poszczególnych miejscowościach gminy.

W przypadku nie dostosowania się właścicieli nieruchomości do przedstawionych wymogów - odpady będą nie odebrane.

 

View the embedded image gallery online at:
http://borowie.pl/aktualnosci?start=40#sigFreeIdffe30ec802

 

Poprawiono: 06 czerwiec 2018
Utworzono: 25 maj 2018

Informacja

dotycząca  wprowadzenia działań organizacyjnych

w zakresie RODO w Urzędzie Gminy Borowie

 

Działając na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)zwanego dalej „ rozporządzeniem 2016/679” oraz w oparciu o Ustawę  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

 informuję o wprowadzeniu w Urzędzie Gminy Borowie stosownych działań organizacyjnych z dniem 25. 05.2018 r. mających na celu ochronę  danych osobowych  osób fizycznych obsługiwanych przez ww. jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) państwa danych jest Wójt Gminy Borowie, a Inspektorem Danych Osobowych (IDO) w Urzędzie Gminy Borowie jest Pan Zdzisław Malcher Nr. Tel. 25-6859070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszyscy nowi petenci obsługiwani po dniu 25.05.2018 r. przez Urząd Gminy Borowie obowiązkowo muszą zapoznać się i podpisać dokument  „ Klauzulę Informacyjną ”  którą przedstawiam poniżej.

Nie podpisanie ww. dokumentu skutkuje brakiem realizacji usługi przez Urząd Gminy.

 

Data: …………………………………

                                                                                                                                           /dzień, miesiąc, rok/

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady ( UE )2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r art.13 ust. 1i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani \Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Borowie (zwany dalej ADO) z siedzibą w: 08-412 Borowie Ul. Sasimowskiego 2.;
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Borowie jest Pan Zdzisław Malcher, tel. 25-6859070, e- mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ;
  3. Pani\Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawowania władzy publicznej i wykonywania zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego. ;
  4. Pani/Pana dane osobowe (wybrać : nie będą, będą)przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku wyboru opcji „będą” – może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w tutejszym Urzędzie. ;
  5. Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres …(wybrać : 5lat, 10lat, 50lat, 5 lat po ustaniu - rozwiązaniu umowy). ;
  6. Posiada Pani\ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. ;
  7. Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., zapewniającej stosowanie unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO). ;
  8. Podanie przez Pana\Panią danych osobowych jest …(wybrać : wymogiem ustawowym, warunkiem umowny\ warunkiem zawarcia umowy).Jest Pan\Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zadania przez Urząd Gminy Borowie. ;
  9. Pani\Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zachowania ochrony danych osobowych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie docelowa realizacja zadania. ;
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania ww. danych będzie brak możliwości realizacji usługi.

 

                                                                                            

 ………………………………………………………………………..                                   …..……………………………………………………………….

/czytelny podpis osoby zapoznającej się z informacją/                                     /czytelny podpis osoby przekazującej informacje/

                        Imie i nazwisko                                                                                                             Imie i nazwisko

 

Poprawiono: 23 maj 2018
Utworzono: 23 maj 2018