Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 15 styczeń 2019
Utworzono: 28 wrzesień 2018

„Prace konserwatorskie ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu”.

Zadanie zrealizowane w okresie od 26.09.2018 r. do 15.11.2018 r.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu prac konserwatorsko – restauratorskich ołtarza głównego oprócz obrazu z wizerunkiem Trójcy Świętej i Tabernakulum.        

Wykonawca prac: Firma VERMILION Dorota Moryto – Naumiuk.

Całkowity koszt zadania: 55 308,00 zł w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 49 777,00 zł, która stanowi 90% wartości zadania.

 

 

Poprawiono: 18 wrzesień 2018
Utworzono: 18 wrzesień 2018

Zapraszam na obrady XLVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 25 września 2018 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2018 roku.
 10. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 11. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy.

 

Alicja Szaniawska

Przewodnicząca Rady Gminy Borowie

Poprawiono: 17 wrzesień 2018
Utworzono: 17 wrzesień 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.
W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej - 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.
Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.
Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018 r.  W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy. 

Poprawiono: 12 wrzesień 2018
Utworzono: 12 wrzesień 2018