Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 06 sierpień 2018
Utworzono: 25 lipiec 2018

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Borowie przyjmowane będą w formie papierowej wnioski o świadczenia z rządowych programów „Rodzina 500+” i „Dobry Start”, zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019. Wzory wniosków są już dostępne pod adresami:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

Wnioski o powyższe świadczenia można już teraz składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną.

Poprawiono: 25 lipiec 2018
Utworzono: 25 lipiec 2018

Zapraszam na obrady XLVI sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borowie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 10. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 11. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Borowie

Alicja Szaniawska

Poprawiono: 04 lipiec 2018
Utworzono: 04 lipiec 2018

 

Zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Poprawiono: 03 lipiec 2018
Utworzono: 03 lipiec 2018

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

 

Poprawiono: 29 czerwiec 2018
Utworzono: 29 czerwiec 2018

W  związku  z  ogłoszonym  przez  Instytut  Upraw  Nawożenia  i  Gleboznawstwa  - Państwowy  Instytut  Badawczy  w  Puławach  komunikatem  dotyczącym  wystąpienia  w  okresie  od  21  kwietnia  2018  roku  do  20  czerwca  2018  roku  suszy  na  obszarze  Polski,  Wójt  Gminy  Borowie  informuje,  że  rolnicy  posiadający  grunty  na  terenie  gminy  Borowie  mogą  składać  wnioski  o  oszacowanie  strat  w  gospodarstwach  rolnych,  spowodowanych  suszą.

Podkategorie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.