Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Poprawiono: 10 sierpień 2018
Utworzono: 10 sierpień 2018

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Gmina Borowie zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na: wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy ołtarzu bocznym wraz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, w ramach zadania pt. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu”.

 

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie ołtarza głównego będącego wyposażeniem wnętrza budynku po byłym kościele w Borowiu. Ołtarz wykonany z drewna gruntowanego, złoconego, polichromowanego. Elementy drewniane należy oczyścić z zabrudzeń. Drewno jest nośnikiem warstw barwnych. Ołtarz jest pokryty warstwami przemalowań, które należy usunąć. Oczyścić powierzchnie z zabrudzeń, przeprowadzić dezynsekcję, zaimpregnować przed żerowaniem larw drewnojadów. Usunąć wtórne warstwy malarskie, wtórne warstwy złoceń, oczyścić i odtłuścić pierwotne złocenia, uzupełnić ubytki drewna. Podkleić łuszczące się partie farb, uzupełnić ubytki gruntów. Uzupełnić złocenia w miejscach dobrze zachowanych odpowiednio dobranym metalem. Podpunktować małe ubytki złotem mineralnym z żelatyną. Partie bardzo zniszczone należy przezłocić na nowo odpowiednio dobranym metalem w technice zbliżonej do oryginalnej. Partie polichromowane zaizolować i scalić kolorystycznie odpowiednio dobraną farbą. Partie polichromowane zaizolować. Partie polichromowane należy scalić kolorystycznie odpowiednio dobraną farbą.

Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu przy udziale Zamawiającego.

Praca do wykonania o łącznej powierzchni 2622 dm2 w tym:

 • elementy płaskie 8A10 w ilości 2000 dm2,
 • elementy złocone 8A-1 w ilości 500 dm2,
 • rzeźba pełna 8A1-2 w ilości 122 dm2.

 

Uwaga !

W celu dokonania wyceny robót Wykonawca powinien dokonać oględzin ołtarza głównego.

 

Oferty cenowe należy składać do Urzędu Gminy w Borowiu ul A. Sasimowskiego 2 – Biuro Obsługi Interesanta do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 1000.

Dopuszcza się możliwość składania ofert drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego lub wpływu na pocztę elektroniczną.

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 15.11.2018 r.

Wykonawca powinien w ofercie podać cenę netto i cenę brutto.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Jacek Walecki tel. 25 6859070 wew. 23

 

Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

- Formularz ofertowy z wyceną konserwatorską wg zał. nr 1

- Wycenę robót sporządzoną jako kosztorys uproszczony - zał. nr 2

- Zaakceptowany wzór umowy wg zał. nr 3

- Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej i posiadanych uprawnień konserwatorskich w dziedzinie malarstwa i rzeźby polichromowanej - zał. nr 4.

 

Kryteria oceny oferty

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (60%), okres gwarancji (40%)
 2. a) cena - proponowana przez Wykonawcę. Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

                                             cena najniższej oferty

punktacja badanej oferty =    -------------------------------- x 60%

                                             cena badanej oferty

 1. b) gwarancja – 40 %

- 36 miesięcy – 20 pkt

- 48 miesięcy – 30 pkt

- 60 miesięcy – 40 pkt

Ocena oferty przy zastosowaniu kryterium gwarancja zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularz Oferty oferowany termin gwarancji.

 1. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejsza Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

Dodatkowe uwagi

 1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie poprzez przedstawienie protokołu z wyboru Wykonawcy.
 2. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 3. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.
 4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia tej decyzji.
 5. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcami.
 6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
 7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Umowa.pdf)Załącznik nr 3 Umowa.pdf[Załącznik nr 3]318 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Wycena robót.docx)Załącznik nr 2 Wycena robót.docx[Załącznik nr 2]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx[Załącznik nr 1]17 kB
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe Ołtarz Glówny 2018.pdf)Zapytanie ofertowe Ołtarz Glówny 2018.pdf[Zapytanie ofertowe]155 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.