Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 20 kwiecień 2018
Utworzono: 20 kwiecień 2018

Zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu
27 kwietnia 2018 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2017 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Borowiu za 2017 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS w Borowiu za 2017 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOK i GBP w Borowiu za 2017 rok.
 12. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 13. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Borowie

Alicja Szaniawska

Poprawiono: 20 kwiecień 2018
Utworzono: 20 kwiecień 2018

Poprawiono: 12 kwiecień 2018
Utworzono: 12 kwiecień 2018

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

(UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl). Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez lekarza inspektora oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS.

W 2018 roku  Placówka Terenowa  KRUS w Siedlcach  organizuje dwa turnusy :

 

 1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju,w terminie od 24.06 -14.07.2018r

 

 

 

 1. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju,w terminie od 28.06-18.07.2018r

 

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 18 maja 2018r.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 25-640-46-57, 25-640-46-17 lub w  najbliższej Placówce Terenowej KRUS a także na stronie www.krus.gov.pl